˙˙˙ɐɔǝqɐɔ ɐʇuod ǝp oƃlɐ ɐʌ

Autor Mensagem
lula_molusco
Veterano
# jul/08


http://www.cabecaprabaixo.com.br/

˙oʌıʇɐıɹɔ oʇınɯ ɥǝ lɐossǝd ǝssǝ 'ɐɥɐɥɐɥ

/ɹq˙ɯoɔ˙oxıɐqɐɹdɐɔǝqɐɔ˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ

Facchini
Veterano
# jul/08
· votar


maravilha em alberto?

Lìív
Veterano
# jul/08
· votar


sɥsnɥɐnsɐɥnɐsnɥsɐɥnsɐ
o˙o ˙˙ɐɥuɐɹʇsǝ ɐsıoɔ ǝnb

Machine Gun Man
Veterano
# jul/08
· votar


Nossa, mas que

lula_molusco
Veterano
# jul/08
· votar


melhor que escrever com o cotovelo aeheauehaua

B4cK5p4c3
Veterano
# jul/08
· votar


ƃpƃp

Non-Toxic
Veterano
# jul/08
· votar


احدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. البرلمان الإسباني مقسم الى مجلسين واحد للأعيان ( وعدد أعضاء يعين و واحد للنواب و عدد نتائج الانتخابات نائب. نتائج الانتخابات الأخير مباشرة من أصبحت الشعبسنوات، بينما كل 4 سنوات، بينما يعين1 عنتخاباتضو من مجلس الأعيان و ينتخب الباقون من الشعب أيضاً. رئيس الوزراء و الوزراء يتم تعيينهم من قبل البرلمان اعتماداً على نتائج الانتخابات النيابية. أهم الأحزاب الإس أصمقسم الى مجلسين واحد للأعيان ( وعدد أعبحت الشعببانية يتم ماعية و تعيينهمللأعيان

Grow
Veterano
# jul/08
· votar


lıʇú ɐıɹǝs ossı soƃǝɔɹoɯ ɯoɔ ɹɐɔıunɯoɔ ǝɯ ǝssoɟ nǝ ǝs

Kaíque
Veterano
# jul/08
· votar


Ralabi Kunabi

Vick Vaporub
Veterano
# jul/08
· votar


Porra, quebraram a regra 1 e 2 no link =/

Pati Cobain
Veterano
# jul/08
· votar


oƃǝɔɹoɯ

B4cK5p4c3
Veterano
# jul/08
· votar


ıɥıɥıɥıɥıɥ ʎɐƃ é ossı ɹǝl ɐɹd ɐçǝqɐɔ ɐ ɹɐɹıʌ ɯǝnb

Christina Amaral
Veterano
# jul/08
· votar


Legal deve ser o povo virando a cabeça pra ler.. hahah

kohler1000
Veterano
# jul/08
· votar


B4cK5p4c3

Só um burro pra virar a cabeça.

Kaíque
Veterano
# jul/08
· votar


Vou aprender outras línguas frequentando o OT. Olha sóó

eusebio
Veterano
# jul/08
· votar


Non-Toxic

احدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. البرلمان الإسباني مقسم الى مجلسين واحد للأعيان ( وعدد أعضاء يعين و واحد للنواب و عدد نتائج الانتخابات نائب. نتائج الانتخابات الأخير مباشرة من أصبحت الشعبسنوات، بينما كل 4 سنوات، بينما يعين1 عنتخاباتضو من مجلس الأعيان و ينتخب الباقون من الشعب أيضاً. رئيس الوزراء و الوزراء يتم تعيينهم من قبل البرلمان اعتماداً على نتائج الانتخابات النيابية. أهم الأحزاب الإس أصمقسم الى مجلسين واحد للأعيان ( وعدد أعبحت الشعببانية يتم ماعية و تعيينهمللأعيان

Código pra detonar uma bomba afegã?
Carta-bomba?

Chespirito
Veterano
# jul/08
· votar


Como faz essas letras de ponta a cabeça e tbm essas letras japoneses ou árabes ou alguma coisa parecida?

Jio-kun
Veterano
# jul/08
· votar


Chespirito

¿oãu 'oʇsı ɐıɹɐʇnd ǝnb sɐɯ

http://www.revfad.com/flip.html
http://aurelio.net/miguxeitor/
http://www.coisinha.com.br/embriagueitor/
http://www.coisinha.com.br/engripeitor/

maggie
Veterana
# jul/08
· votar


Chespirito
Como faz essas letras de ponta a cabeça
veja a fonte que ele postou no primeiro post
=)

Chespirito
Veterano
# jul/08
· votar


(= ˙ɔqʞ ɐ ɐʇuod ǝp ɹǝʌǝɹɔsǝ opɐɹı ¡¡¡ʍlʌ

unʞ-oıɾ
ǝıƃƃɐɯ


TWT ICE
Veterano
# jul/08
· votar
Horcruxes
Veterano
# jul/08
· votar


¡ɐpɹǝɯ ɐssǝ ɹǝl ɐɹd ɐçǝqɐɔ ɐ opuɐɹıʌ sɐɔɐqɐq so ouıƃɐɯı ós
˙˙˙ɹǝzɐɟ ǝnb o ɹǝʇ ǝp ɐʇlɐɟ b 'ʍod

Chespirito
Veterano
# jul/08
· votar


私が思うに、日本は良い国、ブラジルを歓迎しかし、私とシャベルは、 上ですか?

leandro rodrigues
Veterano
# jul/08
· votar


Ou

Музиката е преживявана от отделните хора в много различни социални ситуации, вариращи от самотно слушане до посещаване на голям концерт. Както концертите могат да бъдат в различни разновидности, така и слушателите посещаващи го могат да имат различен подход към тях в зависимост от музикалния стил

DrBrodsky
Veterano
# jul/08
· votar


nu sol

los nu

CheshireCat
Veterano
# jul/08
· votar


Vick Vaporub
Porra, quebraram a regra 1 e 2 no link =/
nem quebraram hein =P

marcio_zav
Veterano
# jul/08
· votar


//zɐɟ oɯoɔ

Soulface
Veterano
# jul/08 · Editado por: Soulface
· votar


É... pra um fórum q tinha um tópico do tipo "Bata a cabeça no teclado e poste oq sair" como top hit, isso aqui não me surpreende.

guschard
Veterano
# jul/08
· votar


˙ɐɥɔuɐs 'nʇıdɐɔ ǝp ɐƃıɯɐ ɹoɥlǝɯ ɐ ɯoɔ nosɐɔ ǝs ǝ oıɹáuıɯǝs op nıɐs ɯéqɯɐʇ ɹɐqoɔsǝ oƃıɯɐ o ˙nʇıdɐɔ ɯoɔ ɹɐsɐɔ ɐɹɐd ɐıɔuâɟuı ɐns ɐp lɐɔol oɐ nouɹoʇǝɹ ǝ opɐƃoʌpɐ ǝs-noɯɹoɟ ˙oʇıǝɹıp ǝp ǝpɐplnɔɐɟ ɐ ɐɹɐd ıoɟ ǝ oıɹáuıɯǝs o nouopuɐqɐ ɐʇsıuoƃɐʇoɹd o 'ɐɯɹoɟ ɐssǝp ˙ɹɐƃnl nǝs ɯǝ ǝɹpɐd ǝlǝp opuǝzɐɟ 'ɐossǝd ɐɹʇno ǝp sopnʇsǝ so ɹɐǝʇsnɔ ɐ ǝãɯ ɐ ɹǝɔuǝʌuoɔ ɯǝ noɥuǝdɯǝ ǝs oɥuıʇuǝq

˙oƃıɯɐ ɹoɥlǝɯ nǝs o 'ǝpɹɐʇ sıɐɯ 'ɹǝs ɐ oıǝʌ ǝnb ɹɐqoɔsǝ ǝɔǝɥuoɔ ál ǝ 'oıɹáuıɯǝs oɐ oãʇuǝ 'ǝnƃǝs ˙ǝãɯ ɐp ǝpɐpısoıƃılǝɹ ɐlǝd oʇsodɯı ouıʇsǝp op ɹɐdɐɔsǝ ǝnƃǝsuoɔ oãu ǝ souɐld snǝs ɯoɔ oʇıxê ɯǝʇ oãu oɥuıʇuǝq sɐɯ ˙oıɹáuıɯǝs o ɐɹɐd ɹı ɹɐsıɔǝɹd oãu ɐɹɐd souɐld ɹǝzɐɟ ɐ ɐssɐd ǝ opıpuodsǝɹɹoɔ é oʇuǝɯıʇuǝs nǝs ǝnb ǝqǝɔɹǝd oʇuǝq 'ɐɥuızıʌ ɐ ǝs-ɹɐɹɐlɔǝp oɐ ˙nʇıdɐɔ ǝp ɐʇsoƃ ǝʇuǝɯlɐǝɹ ǝnb ǝqǝɔɹǝd 'oɥuıʇuǝq ɐsɹǝʌuoɔ ɐ ɹɐʇnɔsǝ sódɐ

˙nʇıdɐɔ 'ɐıɔuâɟuı ǝp ɐƃıɯɐ 'ɐɥuızıʌ ɐɯn ɹod ǝs-opuɐuoxıɐdɐ ǝssǝʌıʇsǝ oɥuıʇuǝq ǝnb ǝp ɐçuɐıɟuoɔsǝp ɐ ɐıʌɐɥ áɾ sıod 'opɐssɐd ou ɐʇıǝɟ ɐssǝɯoɹd ɐɯn ɹıɹdɯnɔ ǝp ɯıɟ ɐ 'lǝʌíssod opıdáɹ sıɐɯ o oıɹáuıɯǝs ou oɥuıʇuǝq ɹɐɔoloɔ ɐ ɐıɹólƃ ˙p opuɐɥlǝsuoɔɐ 'ǝãɯ ɐns ɯoɔ opuɐsɹǝʌuoɔ sɐıp ésoɾ noʇnɔsǝ oɥuıʇuǝq '7581 ǝp oɹqɯǝʌou ɐɹǝ

˙ɐʇsǝp oɹqɯǝɯ oɯoɔ opɐɹǝpısuoɔ ɐɹǝ áɾ ǝnb 'ɐılíɯɐɟ ɐp opɐƃǝɹƃɐ 'sɐıp ésoɾ 'ɯéqɯɐʇ 'ǝ ɐuıʇsnɾ ɐɯıɹd 'ǝɯsoɔ oıʇ 'ɐıɹólƃ ˙p ɐʌúıʌ ɐ ǝãɯ ɐns ɯoɔ ɐsɐɔ ɐɯn ɯǝ ɐʌɐɹoɯ 'ɐıɔuâɟuı ɐns ɐu ɯǝƃɐuosɹǝd o opɐɯɐɥɔ ɐɹǝ oɯoɔ 'oɥuıʇuǝq no oɹɹnɯsɐɔ ɯop

Sam
Moderador
# jul/08
· votar


Doido. Vou passar no gerador de lero-lero, transmutar pra emuxês e no fim das contas virar de cabeça pra baixo.

Você não pode enviar mensagens, pois este tópico está fechado.