ثقش هسسخو رثهززز

  Autor Mensagem
  Rafael Walkabout
  Veterano
  # out/08


  لقشىيث لهىلش!

  ثسسث شقش طث عة شىيث حشقؤثهقخ ز{ةز{هةشضعه ثلهسفقشق ةهاششيةهقشؤشخ خق ثمثو حثمش حثسسخش ضعث ثمث طث ز}خةحشىاثهقخ ث ةعهفخ شةهلخو ؤخىسثلعث ؤخىضعهسفشق شس حثسسخشسز]خىخ يث عةش شمةش هةحشقو سث فخقىخع حقش هة

  !!!عة لقشىيث هقةشخ ث عة ؤشش ضعث شيةهقخ ةعهفخ

  ...ثقش هسسخو رثهزززسخ حقشقثلهسقشق ث يثهءشق

  !!عة شلاشؤ
  بهش خة يثعس!!!

  Valeu!

  marcio_zav
  Veterano
  # out/08
  · votar


  Valeu!


  De nada!

  Pseudonimum
  Veterano
  # out/08
  · votar


  حثسسخش ضعث ثمث طث !

  [ legenda: Close topic! ]

  Carlos Henrique 2
  Veterano
  # out/08
  · votar


  سلقخ (ban)

  tncv
  Veterano
  # out/08
  · votar


  morra.

  Fahrenheit
  Veterano
  # out/08
  · votar


  Não concordo.

  Soulface
  Veterano
  # out/08
  · votar


  Rafael Walkabout
  ヴァイ トマ ノ ク!

  tncv
  Veterano
  # out/08
  · votar
  james_the_bronson
  Veterano
  # out/08
  · votar


  Pow into rainbow...

  adnz
  Veterano
  # out/08
  · votar
  TG Aoshi
  Veterano
  # out/08
  · votar


  Soulface
  HAIehaeiuhaeuiahe!

  Te negativaram! <o>

  The Painkiller
  Veterano
  # out/08
  · votar


  هةحشقو سث فخقىخع حقش هة
  Caralho,q guei!

  Johnny Favorite
  Veterano
  # out/08
  · votar


  لقشىيث لهىلش!


  ثسسث شقش طث عة شىيث حشقؤثهقخ ز{ةز{هةشضعه ثلهسفقشق ةهاششيةهقشؤشخ خق ثمثو حثمش حثسسخش ضعث ثمث طث ز}خةحشىاثهقخ ث ةعهفخ شةهلخو ؤخىسثلعث ؤخىضعهسفشق شس حثسسخشسز]خىخ يث عةش شمةش هةحشقو سث فخقىخع حقش هة

  !!!عة لقشىيث هقةشخ ث عة ؤشش ضعث شيةهقخ ةعهفخ

  ...ثقش هسسخو رثهزززسخ حقشقثلهسقشق ث يثهءشق

  !!عة شلاشؤ
  بهش خة يثعس!!!


  "Meu crime? Ser gay.

  Meu nome? Conrado Tavares Albuquerque

  Trinta e dois anos, jornalista, moreno, barriga de tanquinho, olhos amendoados, lábios marrons gosto de chocolate mais conhecida como boca de veludo, cabelos lisos, bunda lisinha e depilada.

  Aos 16 anos tive minha primeira experiência, enfiei um pepino descascado no meu próprio cú, explodi por dentro e gozei sem tocar a mão na minha pica, mamãe tinha deixado uns pepinos para gelar, foi um tesão, meu cuzinho virgem delicado e aquele pepino gelado entrando, sangrou pra caralho e o pepino se desmanchou, mas depois disso nunca mais parei, foi uma verdadeira feira de fim de semana que passou pelo meu rabo.

  Ser pobre é foda."

  O_o

  Pseudonimum
  Veterano
  # out/08
  · votar


  ヴァイ トマ ノ ク!

  AHAUHAUAHAUHAUHAUAHUA !!!

  Scrutinizer
  Veterano
  # out/08
  · votar
  LéoTecla
  Veterano
  # out/08
  · votar


   

  Carol_line
  Veterano
  # out/08
  · votar


  Amém

   Você não pode enviar mensagens, pois este tópico está fechado.